و ي س ئ ل ون ك

در اي‍ن‌ ق‍ان‍ون‌، ب‍راي‌ ك‍س‍ان‍ي‌ ك‍ه‌ از ك‍م‍ك‌ ب‍ه‌ م‍ص‍دوم‍ي‍ن‌ و اش‍خ‍اص‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر خ‍ودداري‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د, م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ در ن‍ظر گ‍رف‍ت . ك ل لذ ز م ر وي ل م ا ع ال ا هذ ا ه ي لد ل ئ ا فص د ج يو , ل م ا ع ال ا ذ له ة ب س ن ل با + ع نو ى ال م د ال ل ئ ا فص ف ن تص (A-) ب ل ا س ال ة ر ا ش بإ له ز م ر وي ا ه ي لد د ج يو S ع و ون ،(O+) ة ل ي ص ف ال ر ا و بج ب ج مو ة ر

2023-02-06
    انشودةن الجودة ح للجسمي
  1. ٓ
  2. َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬ Third person singular (male) He did